Arhiva – Avertizari

Oficiul Fitosanitar Bacau- adresa, buletine de avertizari, atributii

 Adresa: STR ALEXANDRU PIRU NR 153, SAT BARATI, COM MARGINENI, JUD BACAU
Telefon: 0234 211 721
E-mail: ofbacau@yahoo.com
Laboratorul de prognoza si tehnic, str Alexandru Piru, nr 153, sat Barati, com Margineni, jud Bacau
Laboratorul zonal de bacteriologie + carantina fitsanitara, Bacau, str. Soimului nr 5, tel: 0234 537 538
Laboratorul zonal de chimie, str Alexandru Piru, nr 153, sat Barati, com Margineni, jud Bacau

  Buletine de avertizare 2018

 Proceduri de autorizare

Procedura privind autorizarea pentru  activitatea de prestari de servicii cu produse de protectie a plantelor
Procedura privind autorizarea importului de produse de protectia plantelor din tari terte 
Procedura privind autorizarea pentru  utilizarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice(t+) si toxice(t)

GHIDUL FERMIERULUI ECOCONDITIONALITATEA SMR 10 INTRODUCEREA PE PIATA A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR siregistrul privind evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi

Producatorii agricoli ( fermierii ) care vor utiliza la semanatul culturilor de porumb si floarea soarelui, samanta tratata cu neonicotinoide, vor tine o evidenta clara a suprafetelor insamantate in registrul privind evidenta tratamentelor cu produse de protectie a plantelor pe culturi

Produse de protectia plantelor omologate in 2015

Schimbare clasificare substante de uz fitosanitar incepand cu 01.01.2015

In conformitate cu reglementãrile UE privind utilizarea produselor de protectie a plantelor ( SMR 9 ) si în baza protocolului nr 160400/16.05.2014 dintre APIA si MADR – AGENTIA FITOSANITARÃ aveti obligatia de a tine evidenta lucrãrilor cu produse de protectie a plantelor într-un registru conform modelului care poate fi descarcat de aici

Atributiile structurilor din cadrul UF Bacau

Unitatea fitosanitara

 • asigura implementarea legislatiei de carantina fitosanitara;
 • urmareste respectarea legislatiei de carantina fitosanitara de catre toti agentii economici si persoanele fizice care produc, depoziteaza, transporta, prelucreaza, exporta sau importa plante si produse vegetale, indiferent de forma proprietate si aplica sanctiunile prevazute de actele normative în vigoare în cazul constatarii neconformitatilor
 • asigura implementarea programelor de monitorizare a organismelor de carantina daunatoare plantelor si produselor vegetale prin efectuarea controlului fitosanitar al plantelor si produselor vegetale
 • monitorizeaza organismele de carantina în conformitate cu prevederile programelor de monitorizare
 • informeaza agentii economici/persoane fizice, care desfasoara activitati cu plante, produse vegetale sau alte obiecte privind prevederile legislatiei fitosanitare
 • înregistreaza producatorii, depozitele colective, centrele de expediere, o alta persoana si importatorii de plante, produse vegetale sau alte obiecte
 • înregistreaza producatorii de cherestea, fabricantii si reparatorii de ambalaje din lemn, precum si societatile care asigura tratamentul termic, pentru asigurarea conformitatii fitosanitare pentru ambalajele din lemn destinate exportului
 • elibereaza pasaportul fitosanitar pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte, care circula pe teritoriul României/Comunitatii Europene
 • permite introducerea sau punerea în circulatie in România a anumitor organisme daunatoare, plante, produse vegetale si alte obiecte în scopuri experimentale sau stiintifice si lucrari pentru selectii varietale
 • notifica Agentiei Nationale Fitosanitare în cazul circulatiei intracomunitare, neconformitatile constatate în urma efectuarii controlului fitosanitar al plantelor, produselor vegetale si altor obiecte
 • raporteaza în mod regulat Agentiei Nationale Fitosanitare situatiile privind înregistrarea producatorilor, importatorilor, eliberarea pasaportului fitosanitar si monitorizarea organismelor daunatoare de carantina
 • la cererea agentilor economici si a persoanelor fizice care exporta plante si produse vegetale si alte obiecte, efectueaza controlul fitosanitar si elibereaza certificate fitosanitare prin care garanteaza ca produsele respective sunt conforme cu cerintele legislatiei fitosanitare din tara importatoare
 • autorizeaza pe baza controalelor pe care le executa, înfiintarea si functionarea pepinierelor (pomicole, viticole, dendrologice si silvice), serelor (legumicole si floricole), câmpurilor experimentale si a colectiilor (pomicole, viticole, dendrologice si silvice)
 • desfasoara activitatea de supraveghere si control privind respectarea regimului de carantina fitosanitara, conform prevederilor legislatiei în vigoare
 • face propuneri de carantinarea suprafetelor confirmate ca fiind infestate cu organisme de carantina si decarantinare a suprafetelor carantinate gasite libere de organisme de carantina în urma efectuarii controalelor fitosanitare
 • în cazul depistarii unor organisme de carantina ia masurile necesare pentru eradicarea sau, daca acest lucru e posibil, pentru împiedicarea raspândirii organismelor daunatoare în cauza, informând imediat conducerea Agentiei Nationale Fitosanitare
 • implementeaza sistemul de asigurarea calitatii în activitatea desfasurata
 • întocmeste informari trimestriale si anuale cu privire la activitatea desfasurata, pe care le înainteaza Agentiei Nationale Fitosanitare
 • mentine actualizata baza de date, în sistemul informatic FITOEXPERT în vederea gestionarii activitatilor privind importul si exportul de plante si produse vegetale, înregistrarea agentilor economici si eliberarea pasaportului fitosanitar
 • organizeaza periodic întâlniri informative pe probleme specifice cu producatorii agricoli, agentii economici etc.
 • participa la grupurile de lucru si misiunile de evaluare tehnica organizate de Comisia Europeana-Food and Veterinary Office (FVO);
 • îndeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea uniatilor fitosanitare
 • prognoza agentilor de daunare si avertizare a producatorilor agricoli, persoanelor fizice sau juridice, privind aparitia si evolutia acestora
 • întocmirea si difuzarea buletinelor de avertizare
 • efectueaza sondaje în scopul determinarii arealului de raspândire al bolilor si daunatorilor cu privire la densitate, frecventa, intensitatea atacului, pagube produse, mortalitatea cauzata de entomofagi sau conditiile de mediu
 • recomanda efectuarea tratamentelor în functie de pragul economic de daunare;
 • verifica prin sondaj aplicarea tratamentelor fitosanitare;
 • recomanda utilizarea mijloacelor moderne de combatere integrata a agentilor de daunare;
 • mentine actualizata baza de date a Sistemului National pentru Protectia Plantelor(SNIPP) efectuând raportarile periodice stabilite prin instructiunile în vigoare si verifica rapoartele finale generate de server-ul SNIPP transmitând administratorului de sistem, la Statia Centrala SNIPP, observatiile necesare functionarii corecte a sistemului;
 • asigura functionarea sistemului AgroExpert în teren prin amplasarea optima a statiilor de masura în zonele geografice reprezentative pentru boli-daunatori-culturi;
 • raporteaza observatiile stiintifice proprii la modificarile produse în biologia unor daunatori, în vederea initierii studiilor de specialitate determinate pentru corectarea unor algoritmi matematici din programul statiilor AgroExpert;
 • colaboreaza permanent cu institutele si statiunile de cercetare din zona si participa la elaborarea tehnologiilor, metodicilor si recomandarilor de combatere a agentilor de daunare, în vederea adaptarii acestora la conditiile specifice zonei;
 • implementeaza sistemul de asigurarea calitatii în activitatea desfasurata
 • aplica sanctiunile prevazute de actele normative în vigoare în cazul constatarii neconformitatilor
 • întocmeste si asigura documentatii si instructiuni tehnice privind organismele daunatoare (boli, daunatori, buruieni) si recomandari privind executarea lucrarilor de combatere a acestora
 • executa analizele fitopatologice si nematologice complexe, la probele primite de la judetele arondat, în vederea diagnosticarii organismelor daunatoare;
 • raspunde de întocmirea evidentei tehnico-operative privind probele primite spre analiza, respectând sistemul de asigurare a calitatii;
 • emite buletine de analiza;
 • se documenteaza tehnic si urmareste dotarea laboratorului cu aparatura si materiale conform cerintelor, pentru buna functionare a acestuia;
 • îndeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea unitatilor fitosanitare;
 • urmareste respectarea legislatiei privind:
  • omologarea, comercializarea, utilizarea si importul produselor de protectia plantelor si controlul rezidurilor de pesticide în plante si produse vegetale
  • participa la organizarea loturilor de verificare a produselor de protectie a plantelor, în vederea fundamentarii deciziilor de omologare pentru utilizare în productie
  • întocmeste darile de seama semestriale privind actiunile de protectia plantelor si stocurile de produse de protectie a plantelor
  • întocmeste situatiile operative privind actiunile de protectia plantelor în judet
 • executa controlul fitosanitar în culturi, plantatii, depozite de produse vegetale pentru depistarea agentilor de daunare;
 • efectueaza controlul produselor de protectie a plantelor la utilizare si comercializare prin inspectii lunare în cadrul programului anual de control
 • preleveaza probe de produse de protectie a plantelor din depozitele producatorilor, distribuitorilor si comerciantilor în vederea implementarii programelor anuale de monitorizare a calitatii acestora
 • preleveaza probe de plante si produse vegetale în baza programelor si instructiunilor primite de la Agentia Nationala Fitosanitara, în vederea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduri de pesticide;
 • implementeaza sistemul de asigurarea calitatii în activitatea desfasurata
 • îndruma producatorii agricoli cu privire la executarea tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, respectiv manipularea produselor, prepararea solutiilor, reglarea masinilor si a aparatelor de tratat, calitatea tratamentelor si normele obligatorii privind protectia muncii si protectia mediului
 • organizeaza periodic instruirea teoretica si practica a producatorilor agricoli, cu privire la protectia fitosanitara a culturilor si a produselor agricole depozitate, precum si a utilizatorilor de produse de protectie a plantelor
 • înregistreaza/autorizeaza operatorii economici si producatorii agricoli potrivit dispozitiilor în vigoare sa execute activitati de import, comercializare, prestare servicii si utilizare a produselor de protectie a plantelor omologate în România
 • elibereaza certificatul de atestare profesionala pentru activitatile de comercializare, utilizare si prestari de servicii cu produse de protectie a plantelor
 • elibereaza atestatul de recunoastere a calificarii-pregatire si experienta profesionala pentru activitatile de comercializare, utilizare si prestari de servicii cu produse de protectie a plantelor
 • executa la cerere expertize tehnice privind activitatea de protectie a plantelor de carantina fitosanitara
 • urmareste modul de aplicare a tratamentelor fitosanitare pentru combaterea organismelor daunatoare
 • verifica modul de depozitare a produselor de protectie a plantelor la toti detinatorii indiferent de forma de proprietate în vederea autorizarii
 • organizeaza si raspunde de activitatea de protectia muncii
 • participa la grupurile de lucru si misiunile de evaluare tehnica organizate de Comisia Europeana – Food and Veterinary Office (FVO)
 • aplica santiunile prevazute de actele normative în vigoare în cazul constatarii neconformitatilor
 • îndeplineste si alte sarcini stabilite de conducerea unitatilor fitosanitare

Laboratoarele regionale

 • efectueaza analize pentru depistarea bacteriilor Erwinia amylovora si Clavibacter michinganensis spp. Sepedonicus(Bacau), la probele primite din judet
 • efectueaza analize pentru depistarea nematozilor (Brasov, Bucuresti si Suceava) la probele primite din judet
 • efectueaza analize pentru determinarea calitatii produselor de protectie a plantelor (Arad, Olt, Bacau si Mures)
 • efectueaza analize pentru determinarea rezidurilor de pesticide în plante si produse vegetale(Mures si Dolj)
 • emit buletine de analize
 • se documenteaza tehnic si urmaresc dotarea laboratorului cu aparatura si mteriale conform cerintelor comunitare pentru buna desfasurare a acestuia
 • participa la teste internationale între laboratoare(RING TEST)
 • informeza operativ Agentia Nationala Fitosanitara atunci când în urma analizelor de laborator au depistat un organism daunator
 • transmit lunar Agentiei Nationale Fitosanitare rapoarte de monitorizare privind controlul reziduurilor de pesticide în plante si produse vegetale
 • asigurarea, respectarea prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17025/2005 privind asigurarea calitatii analizelor efectuate si raspund de modul de interpretare a rezultatelor obtinute