Vânzare terenuri

Continutul dosarului trimis de primarii la DAJ Bacau

 In vederea unei abordari unitare in judetul Bacau a legii privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan, va rugam ca dosarele trimise de primarii la DA Bacau sa aiba urmatorul continut:

 • Adresa de înaintare a dosarului
 • OPIS (nr. document numerotat si paginat)
 • CEREREA VÂNZATORULUI(Anexa 1A) – original
 • OFERTA DE VÂNZARE A TERENULUI AGRICOL(Anexa 1B) – original
 • Copie a BI/CI a vanzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vanzatorul persoana fizica cu domiciliul in strainatate – conform cu originalul
 • Copie legalizata de notarul public ori instanta de judecata, dupa caz, sau certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vanzare (dupa caz: contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, proces-verbal de predare-primire, sentinta/ decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea)
 • Extras de carte funciara pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile inainte de afisarea ofertei, insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, in sistem de coordonate „Stereografic 1970“, numai daca terenul este intabulat
 • Copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica – conform cu originalul
 • In caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si o copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate – conform cu originalul
 • Hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, din care sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii, in cazul vanzatorului persoana juridica – original
 • Certificat de atestare fiscala emis de catre primarie – original
 • Alte documente doveditoare, dupa caz – conform cu originalul
 • LISTA PREEMPTORILOR(Anexa 1C) – original
 • Procesele-verbale încheiate privind derularea fiecarei etape procedurale de selectie prevazute de art. 7 din lege prin care se consemneaza în detaliu activitatile si actiunile desfasurate – conform cu originalul

 

 • Dosarele pentru terenurile cu suprafata de pana la 30 de hectare inclusiv se trimit catre structurile teritoriale, iar pentru terenurile cu suprafata de peste 30 de hectare, se trimit catre structura centrala (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale)
 • Atragem atentia asupra respectarii dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare (Ex: neafisarea pe site a CNP-ului)